اطلاعات فردی

  1. کد ملی حتما به صورت صحیح وارد گردد
  2. شماره موبایل معتکف وارد گردد
  3. شماره تلفن ثابت به همراه کد وارد گردد
  4. جهت دریافت کلیه اخبار اعتکاف شماره موبایل جهت عضویت در کانال تلگرام را وارد کنید
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
شماره ملی *

سال تولد *

تلفن ثابت *
شماره موبایل *
شماره جهت عضویت در کانال تلگرام اعتکاف
آدرس *
تصویر معتکف